Nhận diện 3 cặp từ chữ M hay bị nhầm

Mặc dù nhìn giống nhau nhưng moral và morale có phát âm và nghĩa khác nhau.

nhan-dien-3-cap-tu-chu-m-hay-bi-nham

1. Moral và Morale

Mặc dù nhìn giống nhau nhưng moralmorale có phát âm và nghĩa khác nhau.

Tính từ moral (trọng âm vào âm tiết đầu tiên) có nghĩa là đạo đức hoặc luân lý. Khi là danh từ, moral dùng để chỉ những bài học hay nguyên tắc rút ra từ một câu chuyện hoặc sự kiện.

Danh từ morale (trọng âm vào âm tiết thứ hai) có nghĩa là tinh thần và thái độ.

Ví dụ:

– I have strong moral fiber.

(Tôi có bản chất đạo đức tốt).

– I did my best to boost her morale.

(Tôi đã làm hết sức mình để thúc đẩy tinh thần của cô ấy).

2. Many và Much

Từ chỉ lượng many được sử dụng trước danh từ số nhiều chỉ đến người hoặc vật có thể đếm được.

Much đề cập đến một số lượng lớn. Nó được sử dụng trước danh từ không đếm được.

Ví dụ:

– I see you did not get much sleep. Go back to bed.

(Tôi thấy bạn đã không ngủ nhiều. Hãy quay trở lại giường đi).

– My mother said many students dropped out after the eleventh grade in high school because they didn’t have the popular clothes to wear into their senior year.

(Mẹ tôi nói rằng nhiều học sinh bỏ học sau lớp mười một ở trường trung học bởi vì họ không có quần áo để mặc vào năm cuối cấp).

3. Maybe và May be

Maybe (một từ) là một trạng từ có nghĩa là có thể hoặc có lẽ.

May be (hai từ) là một cụm trạng từ thể hiện sự có thể.

Ví dụ:

Maybe all one can do is hope to end up with the right regrets.

(Có lẽ việc có thể làm bây giờ là hy vọng để kết thúc những hối tiếc).

– My daughter may be a bit of a frump–I don’t mind admitting it–but that doesn’t mean you can roast her to a crisp.

(Con gái tôi có thể ăn mặc lôi thôi một chút – Tôi không ngại thừa nhận điều đó – nhưng điều đó không có nghĩa là bạn có thể mắng con bé nặng nề).

Quiz:

(a) Shehad no fear of hellfire. She was a decent, _____ person but she did not believe. (moral/morale)

(b) _____ courage lets you face down the challenges arising from fear, cowardice, or ambiguity. It helps you overcome a desire to flee, duck, waffle, or appease. It gives you the confidence to confront and stand firm. (moral/morale)

(c) The next few days were filled unloading stores and equipment in the continuing rain, which did nothing to improve the _____ of the men. (moral/morale)

(d) Because so ______ of the food had spoiled, ______ of the picnickers went home either hungry or sick. (many/much)

(e) ______ reviewers praised Emma’s first novel. (many/much)

(f) Emma’s first novel received ______ praise from the reviewers. (many/much)

(g) Maybe there was something magic in those simple words “I’m sorry”. (maybe/may be)

(h) There ______ times when we are powerless to prevent injustice, but there must never be a time when we fail to protest. (maybe/may be)

(i) I’m not sure, but I think Gus ______ hiding in the shed. (maybe/may be)

(j) ______ Merdine is hiding with him. (maybe/may be)